Henvisning

Henvisning til JanusCentret

Henvisning af børn og unge til JanusCentret finder sted i samarbejde med de sociale myndigheder. I forbindelse med udredningen afdækker JanusCentret barnets eller den unges vanskeligheder og ressourcer i samarbejde med socialforvaltningen, andre relevante professionelle og de primære omsorgspersoner.

Ud fra denne udredning vurderes behovet for hjælp. Hvis barnet eller den unge ikke er egnet til behandling i centret, vil der i stedet blive rådgivet om andre indsatsmuligheder.

Alle børn og unge har ret til et liv uden krænkelser

Men realiteten er, at man i dag anslår, at op mod en tredjedel af alle seksuelle krænkelser mod børn bliver begået af andre børn og unge.

JanusCentrets egen forskning viser desuden, at ca. halvdelen af de børn og unge, der krænker andre seksuelt, har haft en iagttagelig seksuelt bekymrende adfærd forud for henvisningsårsagen. Denne adfærd kan have stået på i flere år. Det viser sig ofte, at de professionelle omkring barnet har udtrykt bekymring, men har fundet det vanskeligt at vide hvordan og hvornår, de skal reagere på en sådan adfærd.

Her kan du hente JanusCentrets Bekymringsbarometer. Barometret kan også rekvireres gennem centret. Prisen er 50 kr. pr. stk. plus porto.

JanusCentrets forskning viser også, at en overvejende del af de børn og unge, der kommer til udredning og/eller behandling hos JanusCentret tidligere har været i psykologisk/psykiatrisk behandling, uden at man har grebet ind over for den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Endelig ses det, at skolekammerater udgør en fjerdedel af centrets ofre, samt at næsten hvert femte overgreb er foregået på skolen. Børn på døgninstitutioner og opholdssteder udgør en betragtelig del af centrets ofre, og en stor del af alle overgreb er foregået på selve døgn- eller opholdsstedet.

Hvilke børn henvises?

Børn og unge, der henvises til JanusCentret, tilhører typisk en af følgende grupper:

  • Børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt, viser tegn på mistrivsel og manglende social tilpasning og har vanskeligheder i forhold til skole, kammerater mv.
  • Børn og unge med mindre tydelige tegn på mistrivsel såsom ensomhed og manglende sociale kompetencer i forhold til både jævnaldrende og andre.
  • Børn og unge med ADHD
  • Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller psykisk udviklingshæmning

Derudover henvender centrets tilbud sig til forældre og professionelle, der er i kontakt med disse børn i forbindelse med deres arbejde. Hjælpen ydes i tæt samarbejde med socialforvalt-ninger, skoler, institutioner og andre professionelle instanser.

Vi ved, at:

  • Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd ofte selv har været udsat for overgreb.
  • Jo yngre børnene er, når de viser seksuelt bekymrende adfærd, jo oftere har de selv været udsat for overgreb.
  • Yngre børn udgør en betragtelig del af ofrene for andre børns og unges overgreb – hele 40 %.
  • Piger med seksuelt bekymrende adfærd udgør ca. 10 % af de henviste.

Tag tvivlen alvorligt

Som professionel vil man ofte være i tvivl: Hvor går grænsen mellem børns og unges normale, sunde seksuelle udvikling og adfærd og en grænseoverskridende eller krænkende adfærd?

Vær opmærksom på tegn fra børnene. Børn fortæller ofte indirekte, at de mistrives. Børn har brug for en kompetent voksen, der tager initiativ og handler på de tegn eller udsagn, barnet viser omverdenen. Ofte er der sammenhæng mellem vanskelige opvækstvilkår og risiko for seksuelle overgreb. Det gælder både ofre og krænkere! Et vigtigt spørgsmål at stille sig er, om barnet med sin bekymrende seksuelle adfærd udlever egne overgrebs-erfaringer eller andre former for alvorligt omsorgssvigt.

Som professionel og ansvarlig voksen skal du altid tage tvivlen alvorligt. Inddrag andre i din vurdering for at bevare det faglige overblik og for at forebygge overgreb mod børn. Grænsen mellem seksuel acceptabel adfærd og seksuelt grænseoverskridende adfærd er ofte ikke entydig. At være i tvivl og dele denne tvivl med andre, er at være professionel.

Tag initiativet – børnene gør det ikke

Børn og unge skal ikke selv være ansvarlige for at gøre opmærk-som på, at de udsættes for seksuelle overgreb. Professionelle skal så tidligt som muligt sørge for at være opmærksomme på reaktioner og signaler, som kan være udtryk for, at et barn udsættes for overgreb – eller udsætter andre for det. Du skal reagere på det, du ser og hører. Det er en falsk antagelse, at børn selv fortæller, når de er klar. Det er svært for børnene at få det sagt højt, og det kræver derfor en kompetent voksen, der tør spørge og handle.

JanusCentrets hovedbudskab er således, at man som professionel bør reagere på sin tvivl – man skal ikke vente. Du kan her læse meget mere om, hvilke tilbud JanusCentret har til dig som professionel.

 

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »